gigabit-internet
2020-uzleti
flashnet

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezeléséről szóló irányelvek
 
Az adatvédelem a magánszféra-védelem egyik eszköze, szükségszerűen a személyre irányul. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő adatai és elérhetőségei

Az adatkezelő (CEO) adatai:

Név: FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Rövidített név: FlashNet Kft.
Székhely: 2700 Cegléd, Árpád utca 32
Adószám: 23723881-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-152500
Weboldal: www.flash-net.hu
Tel.: 06 (80) 80 40 80
Fax szám: 06 (53) 315 810
 
Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) adatai:
Őze Petra
2700 Cegléd, Árpád utca 32.
E-mail: dpo@flash-net.hu
Tel.: 06 (80) 80 40 80    
Fax szám: 06 (53) 315 810
 
2. Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 3. 4/2012. (I.24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról. (a továbbiakban Akr.)
 4. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (a továbbiakban Eht.)
 5. 2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól (a továbbiakban Eszr.)
 6. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.)
 7. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Eker. tv.)
 8. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Grtv.)
 9. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Számviteli tv.)
 10. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 
 
3. Az adatkezelés során kezelt adatok és fogalmak


3.1 A kezelt személyes adatok
A személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat: Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, ha az érintett visszavonja a hozzájárulását, az Infotv. alapján az adott adat nem kerül törlésre, ha annak további kezelése a Szolgáltató jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon- centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint- tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

3.2 Tájékoztatás az automatizált döntéshozatallal vagy profilalkotással kapcsolatban
Nem releváns.
 
3.3. Kiknek adhatóak át az Előfizető személyes adatai?
Az Előfizető személyes adatai az alábbi hivatkozott jogszabályi felhatalmazások, illetve az Előfizető hozzájárulása alapján adhatóak át a címzettek alábbi kategóriáinak:

Adatfeldolgozóknak:  Elektronikus hírközlési szolgáltatóknak: Harmadik személynek:  
 Hatóságoknak vagy egyéb szerveknek: 3.4 Az Előfizető személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által
Az Előfizető személyes adatait az Adatkezelő és az általa megbízott Adatfeldolgozó kezelheti az érvényes jogszabályok betartása mellett. Az Adatkezelő biztosítja a megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételét, védi az érintett személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen.

3.5 Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
 
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. (GDPR 45. cikk)
Külföldi adattovábbítás: harmadik országba irányuló adattovábbítás (Infotv. 8.§)
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam (Infotv.3.§ 24. Pont, 23.pont)
Nem tekinthető harmadik országnak:  
3.6 Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyein tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a 3.3 pontban megjelölt adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe. Az Adatkezelő biztosítja a megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételét, védi az érintett személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az adatbiztonság tárgya maga az adat, amely az adat integritásának és bizalmasságának védelmét jelenti. Az adatbiztonság megteremtését szolgálhatják technikai, szervezési intézkedések.

Adatkezelést érintő főbb érdemi döntések /adatkezelő legfőbb ismérvei/:
- adatkezelés céljának meghatározása
- adatkezelés időtartamának meghatározása
- az adatkezelés során alkalmazott eszközöknek a kiválasztása
- az adatok megismerésére jogosult személyek körének meghatározása
- az adatok továbbításáról való döntés
- adatbiztonsági intézkedések meghozatala
- az érintettek tájékoztatására vonatkozó kötelezettség teljesítése
- adatfeldolgozó kiválasztása
 
4. Az Előfizetők (érintettek) jogai a személyes adataik kezelésével kapcsolatban

4.1 Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon az alábbiakra vonatkozóan:
 1. az adatkezelés folyamatban van-e;
 2. az adatkezelés céljáról;
 3. a személyes adatok kategóriáiról;
 4. címzettekről (kiknek adhatóak át az adatok);
 5. adattárolás időtartamáról vagy meghatározásának szempontjairól;
 6. az érintettet megillető jogokról;
 7. jogorvoslati lehetőségekről;
 8. az adatok forrásáról, ha az nem érintettől származik;
 9. az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is;
 10. külföldi adattovábbításról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első alkalommal díjmentesen az Előfizető rendelkezésére bocsátja. Az Előfizető által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Előfizető másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
4.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az Előfizető erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Előfizető jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 
4.3. Adattörléshez való jog (GDPR 17. cikk)
Az Előfizető jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő köteles az érintett Előfizetőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1.  a személyes adatokra már nincs szükség;
 2.  az Előfizető visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 1. az Előfizető tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 2. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 3. a személyes adatokat az Adatkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;                                
 4. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 Az Előfizető törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:
 1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.
 
4.4. Adatkezelésének korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az Előfizető jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az Előfizető vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Előfizető ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Előfizető igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Előfizető tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Előfizető hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.5. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az Előfizető jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Előfizető jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Előfizető tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
4.6. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az Előfizető jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 1. ha az adatkezelés jogalapja az Előfizető hozzájárulása, vagy az Előfizetővel kötött szerződés teljesítése,
 2. és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Előfizető jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

4.7 Hozzájárulás visszavonásának a joga (GDPR 7. cikk (3) bekezdése)
Az Előfizető jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonására az 1. pont elérhetőségeinek valamelyikén van lehetősége az Előfizetőnek.
 
4.8. Előfizető jogainak gyakorlására vonatkozó szolgáltató intézkedések
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Előfizetőt, a kérelme alapján hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Előfizetőt.
Ha az Előfizető elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Előfizető azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Előfizető részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Előfizető kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Előfizető személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

5. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről
Az Előfizető a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőjéhez, akinek elérhetőségét a Tájékoztató 1. pontja tartalmazza.

Az Előfizető által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Előfizető választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az Adatkezelő az Előfizető adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Előfizető jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Előfizető megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság és elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

6. Az Adatkezelő által kezelt adatok köre, a kezelés célja, időtartama, jogalapja, forrása és továbbítása
 
Az adat fajtája Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés időtartama
Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése
b) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében
c) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése
a) Eht. 154. § (1) bekezdés, Eht. 129. § (5) bekezdés a) pont, és 157. § (2) bekezdés
b) Eht. 159/A. §
c) Számviteli törvény
a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) A szerződés megszűnését követő 1 év
c) A szerződés megszűnését követő 8 év
Egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése
b) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében
c) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése
a) Eht. 154. § (1) bekezdés, Eht. 129. § (5) bekezdés a) pont, és 157. § (2) bekezdés
b) Eht. 159/A. §
c) Számviteli törvény
a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) A szerződés megszűnését követő 1 év
c) A szerződés megszűnését követő 8 év
Korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések esetébena törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése
b) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében c) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése
a) Eht. 154. § (1) bekezdés, Eht. 129. § (5) bekezdés a) pont, és 157. § (2) bekezdés
b) Eht. 159/A. §
c) Számviteli törvény
a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) A szerződés megszűnését követő 1 év c) A szerződés megszűnését követő 8 év
Természetes személy előfizető személyi igazolvány száma Az előfizetői jogviszonyt érintő nyilatkozatok esetében növeli a személyazonosság igazolásának biztonságát, csökkenti a személyes adatokkal való visszaélés lehetőségét, segíti a nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen dokumentumok felismerését. Az érintett hozzájárulása A szerződés megszűnését követő 1 évig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén a pénzforgalmi számlaszáma a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése

b) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében c) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése
a) Eht. 154. § (1) bekezdés, Eht. 129. § (5) bekezdés a) pont, és 157. § (2) bekezdés
b) Eht. 159/A. §
c) Számviteli törvény
a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) A szerződés megszűnését követő 1 év c) A szerződés megszűnését követő 8 év
Előfizető számlázási címe (amennyiben eltér a lakhelytől/tartózkod ási helytől), szükség esetén számlaszáma a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése

b) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében
a) Eht. 154. § (1) bekezdés, Eht. 129. § (5) bekezdés a) pont, és 157. § (2) bekezdés
b) Eht. 159/A. §
a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) A szerződés megszűnését követő 1 év
Kapcsolattartásra alkalmaselérhetőségek: e-mailcím, mobil telefonszám, faxszám, értesítési cím a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése

b) Az előfizetői szerződés teljesítésének az elősegítésére irányuló együttműködés, kapcsolattartás
a) Egy kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség megadása vonatkozásában Eht. 154. § (1) bekezdés, Eht. 129. § (5) bekezdés a) pont, és 157. § (2) bekezdés vagy

b) Előfizető hozzájárulása esetén
a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) A szerződés megszűnéséig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Kapcsolattartó személy/ meghatalmazott személyazonosító adatai: név, születési név, lakóhely, anyja neve, születési helye és ideje, személyigazolvány száma Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Az érintett hozzájárulása A szerződés megszűnéséig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Előfizető hozzájárulása szerinti egyéb személyes adatok Tájékoztatás, tudományos,közvéleményés piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) tevékenység Az érintett hozzájárulása A szerződés időtartama alatt, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Előfizetői hozzáférési pont helye a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése

b) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében c) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése
a) Eht. 154. § (1) bekezdés, Eht. 129. § (5) bekezdés a) pont, és 157. § (2) bekezdés
b) Eht. 159/A. §
c) Számviteli törvény
a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) A szerződés megszűnését követő 1 év c) A szerződés megszűnését követő 8 év
A szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek (pl. belépési díj, szerelési költség) mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése 2003. évi C. tv. 129. § (6) bekezdés h) pont a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) A szerződés megszűnéséig illetve a díjtartozás elévüléséig
Díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Eht. 157. § (2) bekezdés h) pont Az adott számlakövetelés Eht. 143. § (2) bekezdés szerinti elévüléséig
Tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Eht. 157. § (2) bekezdés i) pont A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
Az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott – így különösen a tulajdonosa által letiltott – előfizetőivégberendezésekhasználatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok. Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Eht. 157. § (2) bekezdés k) pont A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
A telefonosügyfélszolgálatraérkező előfizetői bejelentések (panasz és hibabejelentés) hangfelvétel a) Hibabejelentés, a hibaelhatároló eljárás eredménye és a hibaelhárítás alapján tett intézkedések visszakövetése
b) Egyéb bejelentések visszakövetése
a) Eht. 141. § (1) bekezdés
b) A 6/2011. (X.6.) NMHH rendelet 10. §-a alapján az előfizető hozzájárulása esetén
a) Hibabejelentés esetében: a hibaelhárítástól számított 1 évig

b) Egyéb bejelentés esetén: bejelentés időpontjától számítva a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott időtartamig
Előfizető e-mail címe,mint az előfizetői állomás azonosítója Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Internet szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés esetén Eht. 157. § (2) bekezdés b) pont A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
Előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója (ügyfélazonosító) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Eht. 157. § (2) bekezdés b) pont A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
Az előfizető címe és az állomás típusa a) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése

b) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében
a) Eht. 157. § (2) bekezdés c) pont b) Eht. 159/A. § a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) A szerződés megszűnését követő 1 év
Elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérésére Eht. 157. § (2) bekezdés d) pont A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
Hívó és hívott előfizetői számok a) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése
b) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében
a) Eht. 157. § (2) bekezdés e) pont b) Eht. 159/A. § a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) A szerződés megszűnését követő 1 év
A hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók a) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése

b) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében c) Számviteli bizonylat megőrzése
a) Eht. 157. § (2) bekezdés f) pont
b) Eht. 159/A. § (1) bekezdés d) pont
c) Számviteli törvény
a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) Az adatok keletkezésétől számított 1 év
c) A számla keltétől számított 8 év
Hívás vagy egyéb szolgáltatás dátum a) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése
b) Az adatkérésre külön törvény szerinti jogosult nyomozó hatóság
a) Eht. 157. § (2) bekezdés g) pont b) Eht. 159/A. § (1) bekezdés d) pont a) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés)
b) Az adatok keletkezésétől számított 1 év


Elérhető tájékoztatók:
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
Weboldalon használt cookie-k leírása
Regisztrációnál vagy kapcsolatfelvételnél megadott adatok törlése
Oldalon használt cookie-k, és azok törlése
 
Internet